Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Artikel 4. Prijzen

Artikel 5. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 6. Wijzigen van de Overeenkomst / meer- en minderwerk

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

Artikel 8. Betaling

Artikel 9. Invorderingskosten

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11. Uitvoeringstermijn en oplevering van Werk

Artikel 12. Garantie

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

Artikel 15. Overmacht

Artikel 16. Klachten

Artikel 17. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

1.1 KlareKlus:

het klusbedrijf KlareKlus in hoedanigheid van opdrachtnemer, gevestigd aan de Goudkruid 41, 3068 SR te Rotterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 91178983 en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.

1.2 Opdrachtgever: 

iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie KlareKlus een Overeenkomst tot het aannemen van Werk en/of het verrichten van Werkzaamheden sluit en tevens iedere persoon met wie KlareKlus onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

1.3 Overeenkomst:

iedere Overeenkomst tot aanneming van Werk en/of het verrichten van Werkzaamheden die tussen KlareKlus en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

1.4 Werk/Werkzaamheden: 

alle Werkzaamheden die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en de daarbij door KlareKlus geleverde Zaken en materialen.

1.5 Zaken: 

alle Zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de Overeenkomst, of onderwerp van de Overeenkomst zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen KlareKlus en Opdrachtgever, waarop KlareKlus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door KlareKlus aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.3 Indien KlareKlus bij enige Overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij KlareKlus dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en KlareKlus zullen dan in overleg treden en de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen met nieuwe bepalingen, waarbij zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door KlareKlus gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. KlareKlus is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging binnen de gestelde geldigheidsduur aan KlareKlus is bevestigd.

3.2 In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven.

3.3 Indien het aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is KlareKlus gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

3.4 KlareKlus kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Werkzaamheden die niet in de offerte zijn genoemd, zijn niet in de prijs inbegrepen.

3.7 Een samengestelde offerte verplicht KlareKlus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het bestede aantal uren (regie). Voor de berekening van het bestede aantal uren wordt uitgegaan van de tijd tussen het wegrijden van de vestiging van KlareKlus en het terugkomen aldaar (reistijd van en naar de leverancier van de voor Opdrachtgever benodigde materialen inbegrepen). De prijs wordt dan berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van KlareKlus.

4.2 Tenzij anders overeengekomen is, zijn de door KlareKlus opgegeven prijzen en tarieven in euro’s en exclusief btw, alsmede andere (on)kosten. Voorrijkosten of km vergoeding wordt in beginsel niet in rekening gebracht. Parkeerkosten worden achteraf berekend.

4.3 KlareKlus is bevoegd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de Overeenkomst, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, energiekosten, transportkosten, verzekeringspremies, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan Opdrachtgever door te berekenen. Bij een eventuele prijswijziging zal KlareKlus Opdrachtgever daaromtrent berichten.

4.4 Opdrachtgever heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door KlareKlus plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden partijen geacht omtrent de door KlareKlus meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 5. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand conform artikel 3.1.

5.2 KlareKlus is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd. Daarbij neemt KlareKlus de van toepassing zijnde voorschriften in acht. De reikwijdte van de verplichtingen van KlareKlus is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van Opdrachtgever c.q. van de door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.

5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft KlareKlus het recht diensten te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van Opdrachtgever.

5.4 KlareKlus zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de Overeenkomst dan dat (1) aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan en (2) de voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens van Opdrachtgever zijn ontvangen door KlareKlus.

5.5 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan KlareKlus de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Indien de uitvoering van de overeengekomen diensten of levering van Zaken onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het Werk moet worden uitgevoerd teniet gaat of verloren raakt zonder dat dit aan KlareKlus kan worden toegerekend, dan blijft KlareKlus gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van verrichte diensten en gemaakte kosten.

5.7 KlareKlus zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering conform de in de branche geldende gebruiken.

Artikel 6. Wijzigen van de Overeenkomst / meer- en minderwerk

6.1 Verzoeken van Opdrachtgever aan KlareKlus om veranderingen in de opdracht uit te voeren dienen schriftelijk door Opdrachtgever worden ingediend. KlareKlus zal uitsluitend de verzochte veranderingen doorvoeren, indien deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht van KlareKlus om het meer- minderwerk te verrekenen.

6.2 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal KlareKlus aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

6.3 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. KlareKlus is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever.

6.4 Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd, worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

6.5 Indien de uitvoering van het Werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het Werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan KlareKlus kan worden toegerekend, is KlareKlus gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft KlareKlus recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

6.6 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die KlareKlus ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.

6.7 Indien de opdracht ten gevolge van aan KlareKlus niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft KlareKlus het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer- of minder kosten worden verrekend.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is gehouden KlareKlus tijdig alle informatie te verstrekken, welke KlareKlus naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij KlareKlus mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door Opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan KlareKlus verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

7.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat KlareKlus tijdig en kosteloos kan beschikken:

– over de voor het uitvoeren van de diensten benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);

– over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het Werk moet worden uitgevoerd en toegang tot een toiletvoorziening;

– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen, machines en andere hulpmiddelen;

– aarde en randaarde, een ventilatiekanaal voor een ventilatie en over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water

– over schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.

7.3 KlareKlus heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in de artikelen 7.1 en 7.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van KlareKlus – bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.4 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van KlareKlus nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Deze materialen of gereedschappen dienen op een veilige plek te worden opgeborgen. Bij vermissing  of beschadiging KlareKlus het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.5 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren

Werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van KlareKlus behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt.

7.6 Indien de voortgang in de uitvoering van het Werk door toedoen van de

Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht KlareKlus over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

7.7 Indien Opdrachtgever wenst dat afval dat vrij is gekomen bij uitvoering van de Werkzaamheden na voltooiing van de Werkzaamheden door KlareKlus wordt afgevoerd, dient Opdrachtgever dit vooraf aan te geven aan KlareKlus. KlareKlus zal hiervoor dan een post opnemen in de offerte. Indien partijen niets overeenkomen inzake de afvoer van dit afval, dient Opdrachtgever zelf hiervoor zorg te dragen.

7.8 Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

– onjuistheden in de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens;

– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

– (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (bijvoorbeeld asbest) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;

– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;

– onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

– onjuistheden in de opgedragen diensten.

7.9 Indien de prijs wordt vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie), is Opdrachtgever gehouden periodiek voor het aantal gewerkte uren te tekenen. Op basis van de uren waarvoor getekend is en het gebruikelijke uurtarief van KlareKlus wordt de prijs bij Opdrachtgever in rekening gebracht, welke prijs Opdrachtgever verplicht is te betalen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ter zake van de met KlareKlus gesloten Overeenkomst. Weigert Opdrachtgever te tekenen voor het gewerkte aantal uren, dan kan KlareKlus de uitvoering van de verdere Werkzaamheden opschorten totdat Opdrachtgever de uren van de daaraan voorafgaande Werkzaamheden schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien het niet goedkeuren van de gewerkte uren tot gevolg heeft dat vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst ontstaat, eventueel – in verband met Werkzaamheden elders – met tussenpozen van inactiviteit, zullen de door KlareKlus opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging, inclusief de tijd die met de inactiviteit gepaard gaat. KlareKlus is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever. Schade die door de vertraging aan de zijde van KlareKlus is ontstaan, bijvoorbeeld gerelateerd aan de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling dient voor Opdrachtgever, zijnde ondernemer, steeds te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum en voor Opdrachtgever, zijnde consument, steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door KlareKlus  aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien KlareKlus dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.

8.3 KlareKlus behoudt zich te allen tijde het recht voor om facturen van door KlareKlus bij externe leveranciers op verzoek van Opdrachtgever aangeschafte Zaken direct door te rekenen aan Opdrachtgever.

8.4 In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij dit op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan KlareKlus mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan KlareKlus verschuldigde.

8.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan KlareKlus over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW. In alle andere gevallen is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is conform artikel 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.6 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van KlareKlus op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Invorderingskosten

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

9.2 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

9.3 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 KlareKlus blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren Zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens Overeenkomst aan KlareKlus verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

10.2 Bij beslag, schuldsanering, surséance van betaling of faillissement zal

Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van KlareKlus.  De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

10.3 Opdrachtgever is verplicht KlareKlus direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op Zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

10.4 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van KlareKlus veilig te stellen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens KlareKlus bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

Artikel 11. Uitvoeringstermijn en oplevering van Werk

11.1 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de Overeenkomst is, met inachtneming van artikel 11.6, nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever KlareKlus schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient Opdrachtgever KlareKlus de kans te geven om de verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

11.2 Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd indien de Werkzaamheden zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

11.3 De Werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het Werk in gebruik wordt genomen.

11.4 Indien bij de opname door Opdrachtgever zichtbare gebreken worden geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 10 werkdagen schriftelijk te melden aan KlareKlus.

11.5 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om de voltooide Werkzaamheden op te nemen dan wordt het Werk 10 werkdagen na deze uitnodiging geacht automatisch te zijn goedgekeurd.

11.6 Indien KlareKlus expliciet een termijn is overeengekomen waarbinnen een Werk opgeleverd dient te worden, is KlareKlus bij overschrijding van deze termijn, mits de vertraging niet het gevolg is van overmacht, later geleverde materialen of door toedoen van de Opdrachtgever is ontstaan, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt, aan de Opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,00 per dag. Deze vergoeding mag door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan KlareKlus.

Artikel 12. Garantie

12.1 Voor de Werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal KlareKlus eventuele kleine gebreken gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde duidelijk te vermelden en aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het Werk door KlareKlus.

12.2 Op de verrichte Werkzaamheden geldt een garantietermijn van 1 jaar.

12.3 Op de door KlareKlus geleverde materialen geldt de fabrieksgarantie.

12.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van KlareKlus, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere Zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar KlareKlus geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

12.5 Ingeval door Opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal KlareKlus kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van KlareKlus Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

12.6 De garantie van KlareKlus strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herleving, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen/plaatsen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 KlareKlus is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of verwijtbare nalatigheid van KlareKlus, diens personeel of door KlareKlus ingeschakelde derden bij de uitoefening van de overeengekomen Werkzaamheden.

13.2 KlareKlus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KlareKlus is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3 KlareKlus is niet aansprakelijk voor foutief opgemeten maten door Opdrachtgever. Er worden geen rechten ontleent aan het aanleveren van maten zonder bouwtekening.

13.4 KlareKlus is niet aansprakelijk voor de eventueel negatieve gevolgen indien de Opdrachtgever tegen het advies van KlareKlus in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde Werkzaamheden.

13.5 KlareKlus is niet aansprakelijk voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd of de locatie van het Werk niet is ontruimd zoals overeengekomen.

13.6 De Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken/ goederen/ bouwstoffen/materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door Opdrachtgever aangewezen leverancier.

13.7 Indien KlareKlus adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.

13.8 Opdrachtgever vrijwaart KlareKlus van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.

13.9 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan KlareKlus is gemeld, en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is  gemaakt.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. KlareKlus heeft in dat geval recht op ten minste 25% van de aannemingssom dan wel, indien geen aannemingssom overeen is gekomen, een urenvergoeding van 25% van de totale geraamde urenbelasting van het Werk, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Daarnaast blijft een vergoeding verschuldigd voor gewerkte uren en gemaakte kosten voor materiaal voor zover deze op het moment van opzegging nog niet volledig vergoed waren. Het bepaalde in de eerste zin geldt ook indien KlareKlus in het geheel nog geen aanvang met het Werk had gemaakt maar KlareKlus en Opdrachtgever wel reeds en Overeenkomst hadden gesloten conform artikel 3.1.

14.2 KlareKlus is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt;

– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.3 Voorts is KlareKlus bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien er sprake is van een niet werkbare situatie tussen Opdrachtgever en KlareKlus, behoudt KlareKlus zich het recht voor de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien KlareKlus door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van KlareKlus onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van KlareKlus kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: het uitblijven van levering, niet juiste of niet tijdige levering aan KlareKlus door haar toeleveranciers, stakingen, extreme weersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie en ziekte.

15.3 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

15.4 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.

15.5 KlareKlus zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

15.6 Voorzover KlareKlus ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KlareKlus gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16. Klachten

16.1 Klachten over de door of namens KlareKlus geleverde Zaken of verrichte Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever, zijnde consument, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking en door Opdrachtgever, zijnde ondernemer, zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld bij KlareKlus. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat KlareKlus in staat is adequaat te reageren.

16.2  Klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst door KlareKlus geven Opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van KlareKlus op te schorten. Opdrachtgever, zijnde consument, kan wel tot opschorting van zijn betalingsverplichting overgaan, echter het deel van de betaling dat achtergehouden wordt, dient in verhouding te staan tot het Werk dat KlareKlus nog moet uitvoeren of tot de waarde van het product dat nog geleverd moet worden.

16.3 Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, bakstenen, cement e.d.

16.4 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Opdrachtgever is hierbij verplicht eventuele op- of aanmerkingen op de afleverbon te laten aantekenen. Indien de afleverbon geen op- of aanmerkingen van Opdrachtgever vermeldt, worden de geleverde Zaken geacht in onbeschadigde toestand door Opdrachtgever te zijn ontvangen. Bij constatering van gebreken of tekortkomingen aan de geleverde Zaken, dient Opdrachtgever in overleg te treden met KlareKlus alvorens de geleverde Zaken worden verwerkt of geplaatst.

16.5  Indien KlareKlus een klacht gegrond acht, is hij gerechtigd de betreffende Overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

16.6  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van KlareKlus daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

17.1 De rechter in de vestigingsplaats van KlareKlus is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

17.2 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, waarbij voor een bindend advies van een mediator kan worden gekozen.

17.3 Op elke Overeenkomst tussen KlareKlus en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Laatste keer bewerkt: 3 september 2023

KlareKlus gevestigd te Rotterdam